W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora USK we Wrocławiu

REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA 

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 

IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

 

1.      PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

a)      Art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),

b)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),

c)      Zarządzenie nr 56/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia  28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza–Radeckiego we Wrocławiu,

d)     Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu z dnia 13.04.2022 r., który dostępny jest na stronie https://bip.umw.edu.pl/artykul/241/4137/regulamin-przeprowadzania-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-usk-we-wroclawiu

2.      NAZWA I ADRES PODMIOTU LECZNICZEGO: 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

3.      STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM: 

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

4.      WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA:

1.      wykształcenie wyższe;

2.      wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

1) znajomość rynku usług zdrowotnych i systemu ochrony zdrowia w Polsce,

2) znajomość praw i obowiązków podmiotu leczniczego względem podmiotu tworzącego,

3) znajomość regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania i finansowania podmiotów leczniczych, 

3.      co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. 

5.      WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania  stanowiska Dyrektora, 

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)      kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, zgodnie z poniższym wzorem oświadczenia. 

6.      MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW DOKUMENTÓW: 

Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław lub składać osobiście  w zaklejonych kopertach w Kancelarii Ogólnej Uczelni  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach:   7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7.      PRZEWIDYWANE MIEJSCE ORAZ TERMIN ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR: 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław;  90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

8.      INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I EKONOMICZNYM PODMIOTU LECZNICZEGO:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu  są dostępne do wglądu w Biurze Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I piętro w budynku przy ul. Marcinkowskiego 2-6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym (71 784 10 04, dg@umw.edu.pl) terminu oraz złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

9.      KLAUZULA RODO:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu informuje, że: 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)      przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i powiadomienia Kandydatów o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w tym na potrzeby sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej, w trakcie których odbywają się rozmowy z Kandydatami, na podstawie elektronicznego zapisu ich przebiegu. Nagrania będą wykonywane po uzyskaniu zgody wszystkich członków Komisji oraz Kandydata i służyć będą wyłącznie do użytku wewnętrznego Administratora, jako materiał pomocniczy do sporządzenia pisemnych protokołów (nie będą wykorzystywane w inny sposób),

a)      archiwizacji dokumentacji konkursowej.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz przepisami dot. archiwizacji,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego, o której mowa w § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,  

c)      art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o ile takie dane będą podane,

d)     art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda na utrwalenie rozmowy z Kandydatem w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk.

5.      Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

6.      Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.

7.      Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe wieczyście, zgodnie z obowiązującymi u Administratora przepisami dot. archiwizacji, z wyjątkiem elektronicznego zapisu przebiegu posiedzeń Komisji Konkursowej, które będą przechowywane do czasu sporządzenia pisemnych protokołów z posiedzeń Komisji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody. 

8.      W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach Kandydatom przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

9.      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu kandydowanie na stanowisko Dyrektora Szpitala.  

11.  Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Rektor Uniwersytetu Medycznego

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. Piotr Ponikowski


 

 

 
Wrocław, dnia ……………………. 2022 r.


 

OŚWIADCZENIE


 
Oświadczam, iż zapoznałem się z  klauzulą informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu o konkursie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych dot. zdrowia w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, w szczególności powołaną przez Uniwersytet Komisję Konkursową, w zakresie wskazanym w § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

 

Wyrażam / nie wyrażam zgody* na utrwalanie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przebiegu rozmowy z Kandydatem, odbywającej się w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, na potrzeby wykonania protokołów posiedzeń. 

 

*Niepotrzebne skreślić


 …………………….......………
(czytelny podpis Kandydata)

  

Powiadom znajomego