W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż angiografu - nr inw. UMW/S/0018358/11

OGŁOSZENIE DRUGIEGO  PRZETARGU PUBLICZNEGO  NA SPRZEDAŻ

ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING 

s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11

1. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA DRUGIEGO PRZETARGU:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wyb. L. Pasteura 1
50-367 Wrocław2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO PRZETARGU:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 31.10.2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Organizatora w sali konferencyjnej  Uniwersytetu Medycznego ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 108.1, 50-368 Wrocław.

3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT DRUGIEGO PRZETARGU

Przedmiot drugiego przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godz. 14.00
Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UMW ul. Borowska 213 we Wrocławiu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel.:  71 784 10 52).

4.  RODZAJ I TYP PRZEDMIOTU DRUGIEGO PRZETARGU

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ogłasza drugi przetarg publiczny, dotyczący zbycia zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego UMW – ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11.

5. CENA WYWOŁAWCZA

135 150,00  złotych brutto (słownie: sto trzydzieści pięć  tysięcy sto pięćdziesiąt złotych brutto).

6. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

1) Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu publicznego jest wniesienie na rachunek bankowy Organizatora drugiego przetargu  (nr rachunku: 72 1090 2402 0000 0006 3000 0428) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 13 515 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset piętnaście złotych ) do dnia 31.10.2023 r. do godz. 10:00.

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał drugi przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

7. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM DRUGIM PRZETARGU
Oferta pisemna złożona w toku drugiego przetargu publicznego powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem drugiego przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z zapoznania się ze stanem tego składnika;

4) w przypadku przystąpienia do drugiego przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis 
z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 
a w przypadku przedsiębiorcy - informację o wpisie do CEIDG,

5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

6) parafowany wzór umowy.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia.

8.      TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY 

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dział Zarządzania Majątkiem

ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1 50-368Wrocław

 

„Oferta przetargowa na zakup

ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING 

s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11

 

Nie otwierać przed dniem 31.10.2023 r. godzina 11:00"
 
Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godzinach 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 30.10.2023 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław parter pok. 0A 424.19.     

ORGANIZATOROWI DRUGIEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA TEGO PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

10. INNE INFORMACJE

1) Przetarg prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. DZ.U. 2022, poz. 998).

2) Przystąpienie do drugiego przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszej Oferty i w przypadku nabycia Angiografu RTG z panelem cyfrowym marki SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING 
s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy, związanych ze stanem technicznym zakupionego ww. Angiografu.

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za Angiografu RTG z panelem cyfrowym marki SIEMENS typ ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11, objęty przedmiotem drugiego przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

5) Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

6) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, wskazanych w formularzu ofertowym, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7) Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty.

8) W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższa cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu drugiego przetargu publicznego w formie aukcji ustnej między tymi Oferentami, której ceną wywoławcza będzie cena zaproponowana w ich ofertach.

9) W przypadku aukcji , o której mowa w pkt.10 ppkt. 8), komisja przetargowa zawiadamia Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji ustnej. Do sprzedaży majątku ruchomego w trybie aukcji ustnej przepisy  przywołanego w pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów, tj. § 11,§12,§15ust.1,§ 16,§ 18,§19,
§ 23 i § 24  ,§ 34 i § 35 stosuje się odpowiednio.

10) Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego ruchomego przeznaczonego do sprzedaży zaproponowanej przez Oferentów w ich ofertach.

11) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (jeden procent) ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta , gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

12) Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji w trybie aukcji.

13) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym  niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

11. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1) Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić w całości cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora drugiego przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje zgodnie z §4 Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

4) Sprzedawca zastrzega sobie własność Angiografu RTG z panelem cyfrowym marki SIEMENS typ ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11, do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

6) Kupujący zobowiązuje się do demontażu, odbioru i transportu na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem przepisów BHP, odnoszących się do personelu, jak i transportu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego