Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 wprowadzony uchwałą nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.:
uchwała nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów


Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów (wprowadzone zarządzeniem nr 102/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 29 września 2017 r. ze zmianami):
  Załącznik nr 1- wniosek - Indywidualny Tok Studiów
  Załącznik nr 2- wniosek - Indywidualny Rozkład Zajęć
  Załącznik nr 3- wniosek - wpis warunkowy
  Załącznik nr 3a- decyzja dziekana − wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy
  Załącznik nr 3b- decyzja rektora − wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy
  Załącznik nr 3c- decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wpis warunkowy
  Załącznik nr 4- wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
  Załącznik nr 4a- decyzja dziekana − wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
  Załącznik nr 4b- decyzja dziekana − niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
  Załącznik nr 4c- decyzja rektora − wyrażenie zgody/niewyrażenie na powtarzanie semestru/roku
  Załącznik nr 4d- decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na powtarzanie semestru/roku
  Załącznik nr 5- wniosek o udzielenie urlopu
  Załącznik nr 5a- decyzja dziekana − udzielenie/nieudzielenie urlopu
  Załącznik nr 5b- decyzja rektora − udzielenie/nieudzielenie urlopu
  Załącznik nr 5c- decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu urlopu
  Załącznik nr 6- wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
  Załącznik nr 6a- decyzja dziekana – udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
  Załącznik nr 6b- decyzja rektora - udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
  Załącznik nr 6c- decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
  Załącznik nr 7- wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez UMW
  Załącznik nr 7a- decyzja dziekana − wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie
  Załącznik nr 7b- decyzja rektora − wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie
  Załącznik nr 7c- decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na przeniesienie
  Załącznik nr 8- decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów
  Załącznik nr 8a- decyzja rektora o skreśleniu/nieskreśleniu z listy studentów
  Załącznik nr 8b- decyzja rektora o uchyleniu decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów
  Załącznik nr 9- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów
  Załącznik nr 10- wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
  Załącznik nr 10a- decyzja dziekana − wyrażenie zgody na wznowienie studiów
  Załącznik nr 10b- decyzja dziekana − niewyrażenie zgody na wznowienie studiów
  Załącznik nr 10c- decyzja rektora − wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów
  Załącznik nr 10d- decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wznowienie studiów
  Załącznik nr 11- oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana
  Załącznik nr 12- karta obiegowa
  Załącznik nr 13- wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów
  Załącznik nr 14- wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski
  Załącznik nr 15- zaświadczenie o ukończeniu studiów
  Załącznik nr 16- zaświadczenie o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski
  Załącznik nr 17- rejestr wydanych zaświadczeń

Załączniki:

uchwała nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r
Regulamin studiów 2017/2018