Nazwa podmiotu publicznego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo - obecnie trwają prace nad dostosowaniem tych plików do wersji dostępnych cyfrowo
  • w niektórych artykułach może wystąpić zaburzona hierarchia nagłówków
  • niektóre elementy graficzne mogą cechować się niską kontrastowością - wynika to z kolorystyki przyjętej w oficjalnym systemie identyfikacji wizualnej

Wyłączenia:

dokumenty podmiotów trzecich (np. protokoły z kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne) są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-21

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Aleksandra Orzechowska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Magdalena Krystyniak

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: magdalena.krystyniak@umw.edu.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 71 784 10 56

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Siedziba UMW

 

Poniżej zamieszczono link do wykazu budynków użytkowanych przez UMW wraz z opisem ich dostępności architektonicznej oraz dodatkowymi informacjami:Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje:

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2021-03-31