Informujemy, że w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zwanym dalej "Zamawiającym", postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. postępowania unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r., prowadzone są za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. Platformy Przetargowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net i w sposób określony w Instrukcjach dla Wykonawców dostępnych pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
W celu złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018 r. w szczególności:
• oferty
• oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity elektroniczny dokument zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Szczegółowe wymagania odnoszące się do formy pozostałych dokumentów i oświadczeń składanych w toku postępowania znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danego zamówienia. 
W związku z powyższym przypominamy zatem, iż dla udziału Wykonawcy w postępowaniach unijnych konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: https://www.nccert.pl/index.htm. Obowiązujące są również podpisy wydane przez kwalifikowane podmioty w innych krajach.
Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert znajduje się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem internetowym: https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.