W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Ogłoszenie Rady Uczelni - nabór zgłoszeń na kandydatów Rady Uczelni na rektora

OTWARTY NABÓR ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
WNIOSKUJĄCYCH O WSKAZANIE ICH PRZEZ RADĘ UCZELNI
JAKO KANDYDATÓW NA REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 


                Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest organem Uczelni, który współpracuje z Rektorem oraz Senatem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w zakresie ustawowych kompetencji, w tym, po zasięgnięciu opinii Senatu, wskazuje Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów na Rektora. 

Szerząc najlepsze praktyki zarządcze, zgodnie z przyjętą uchwałą Senatu nr 435 z dnia 25 czerwca 2007 i znowelizowanym w 2022 Kodeksem Dobrych Praktyk w Szkole Wyższej jako obowiązującym w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Rada Uczelni określa w osobnym ogłoszonym dokumencie zasady i tryb działania Rady Uczelni w postępowaniu prowadzącym do wskazania kandydatów na Rektora w danej kadencji.

W oparciu o Uchwały Rady Uczelni o nr 22/2023 przyjmującą procedurę wskazywania kandydatów na Rektora oraz o nr 23/2023 przyjmującą harmonogram wskazywania kandydatów na Rektora, Rada Uczelni ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów zainteresowanych pełnieniem funkcji Rektora spełniających ustawowe i statutowe wymagania. 

 O INSTYTUCJI

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (“UMW”) wykształcił kilkadziesiąt pokoleń lekarzy, stomatologów, farmaceutów, analityków medycznych, pielęgniarek, położnych ratowników medycznych, fizjoterapeutów, dietetyków i specjalistów zdrowia publicznego a także innych zawodów medycznych, umożliwił tysiącom naukowców i doktorantów zrealizować projekty badawcze a za pośrednictwem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zapewnia leczenie wysokospecjalistyczne na najwyższym poziomie. 

Dzisiaj, dzięki zaangażowaniu naszych naukowców, doktorantów i studentów, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu corocznie znajduje się w prestiżowych, międzynarodowych rankingach akademickich w czołówce polskich uczelni medycznych. 
W rankingu The World University Ranking 2024 by Subject Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu osiągnął najlepszy w Polsce wynik w kategorii Clinical and Health, a w ogólnym zestawieniu zajął ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce. Ponadto zajmuje wysokie pozycje w rankingach takich jak Lista Szanghajska, CWUR czy Best Global Universities.

Obecnie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu kształci ponad 6000 studentów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (również w języku angielskim), farmaceutycznym, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym, fizjoterapii, dietetyce oraz zdrowiu publicznym, a poza nimi także doktorantów i studentów studiów podyplomowych. Uniwersytet wraz z wykładowcami, pracownikami naukowymi oraz administracją tworzy wspólnotę UMW liczącą ponad 2150 pracowników, w tym ponad 1240 nauczycieli akademickich.

Od 70 lat współtworzymy stolicę Dolnego Śląska i podkreślamy to  z dumą.

INFORMACJE O FUNKCJI

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oprócz zadań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie UMW, powinien: 

·         wnieść strategiczną wizję, pełnić rolę lidera wyznaczającego kierunek 
i zarządzającego kluczowymi działaniami, aby UMW skutecznie zmierzył się 
z obecnymi i nadchodzącymi wyzwaniami, 

·         powinien dbać i szanować etos akademicki, w tym dobre obyczaje w szkole wyższej oraz dobre praktyki w nauce,

·         kierować się realizacją przyjętej przez Senat Strategii UMW na lata 2021-2028, w tym kontynuować strategiczne inicjatywy, w które UMW zaangażował się w ostatnich latach oraz identyfikować i inicjować nowe kierunki rozwoju Uniwersytetu które będą uzupełniać lub modyfikować obecną Strategię UMW, 

·         wspierać doskonałość dydaktyczną, naukową oraz kliniczną na UMW, prowadzące do rozwoju i stałej poprawy jakości kształcenia przyszłych kadr medycznych, rozwoju potencjału naukowego oraz jakości leczenia pacjentów, 

·         być skutecznym i zaangażowanym ambasadorem UMW w kontaktach 
z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na wszystkich poziomach oraz we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi,  

·         skutecznie nawiązywać i rozwijać relacje, sojusze oraz wspólne przedsięwzięcia z różnymi partnerami w kraju i za granicą.

INFORMACJE O KANDYDACIE  

Kandydat na Rektora powinien spełniać: 

·         wymogi formalne określone w Art. 20 ust. 1 pkt 1 – 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

·         wymogi formalne określone w § 35 ust. 3 Statutu UMW.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

•      życiorys kandydata;

•      zgodę na kandydowanie na Rektora (Załącznik 1);

•      deklarację kandydata o spełnieniu wymogów sformułowanych w Art. 20 ust. 1 pkt 1 – 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz  § 35 ust. 3 Statutu UMW, (Załącznik 2);

•      podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3);

•      podpisane oświadczenie lustracyjne (Załącznik 4a lub 4b);

•      podpisane oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (Załącznik 5).

Zgłoszenie kandydata powinno zostać przekazane droga mailową na adres Przewodniczącego RU (aleksander.kacprzyk@umw.edu.pl). Jednocześnie Rada Uczelni zapewnia o traktowaniu zebranych zgłoszeń jako poufnych, do momentu wystąpienia o zaopiniowanie kandydatów przez Senat. W przypadku nie zgłoszenia przez Radę Uczelni kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej złożone w procesie aplikacyjnym dokumenty kandydat powinien odebrać osobiście do dnia 20 stycznia 2024 roku w Dziale Organizacyjno-Prawnym. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Warunkiem dopuszczenia do spotkania z Radą Uczelni w dniu 15 grudnia 2023 roku, jest dostarczenie oryginałów podpisanych wyżej wymienionych zgód, deklaracji oraz oświadczeń (Załączniki 1-5). Dokumenty te powinny zostać przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Uczelni w dniu spotkania lub w zamkniętej kopercie  z adnotacją „Do rąk własnych Przewodniczącego Rady Uczelni” do Działu Organizacyjno-Prawnego przed dniem spotkania. 

Termin przekazania zgłoszeń: do 8 grudnia 2023 roku.

Termin spotkania Rady Uczelni z aplikującymi: 15 grudnia 2023 roku.

 

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 

Dodatkowe informacje o kolejnych etapach postępowania w celu wyłonienia kandydatów na Rektora, którzy zostaną wskazani przez Radę Uczelni, zawiera uchwała nr 22 Rady Uczelni z dnia 16 listopada 2023 roku (https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzenia/uchwaly-rady-uczelni/). 

Harmonogram procesu wskazywania kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni  zawiera uchwała numer 23 Rady Uczelni z dnia 29 listopada 2023 roku, a Kalendarz Wyborczy zawiera uchwała Senatu numer 2563 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego oraz podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028.


 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO ORGANÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIATÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informujemy, że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora; 

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl ;

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

      a) przeprowadzenia wyborów do organów Uczelni, a w przypadku wyboru kandydata na Rektora, w celu wykonywania przez niego obowiązków związanych z objętą funkcją, 

b) archiwizacji;

4.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze  w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz przepisami dot. archiwizacji;

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia wyborów na Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w tym wskazania kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni, w zakresie danych innych niż gromadzonych na podstawie ppkt. a);    

5.    Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

6.    Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT;

7.    Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody; 

8.    W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;

9.    Przysługuje Pani/Panu także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie udzielonej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.  Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

11.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Załączniki

Powiadom znajomego