W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora USK we Wrocławiu

REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA 
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 
IM. JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
 

 

1.      PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 
 

a)      Art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.),

b)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 430),

c)      Zarządzenie nr 120/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia  7 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu,

d)     Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu z dnia 12.07.2023 r. , który dostępny jest na stronie: https://bip.umw.edu.pl/artykul/246/5258/regulamin-przeprowadzania-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-usk-we-wroclawiu
2.      NAZWA I ADRES PODMIOTU LECZNICZEGO: 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

 

3.      STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM: 

 

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

4.      WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA:

 

1)      wykształcenie wyższe;

2)      wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

a)      znajomość rynku usług zdrowotnych i systemu ochrony zdrowia w Polsce,

b)      znajomość praw i obowiązków podmiotu leczniczego względem podmiotu tworzącego,

c)      znajomość regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania i finansowania podmiotów leczniczych, 

3)      co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.

 

5.      WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, 

3)      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5)      kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6)      informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7)      oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem.


Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, zgodnie z poniższym wzorem oświadczenia. 

 

6.      MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW DOKUMENTÓW: 

 

Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław lub składać osobiście w zaklejonych kopertach w Kancelarii Ogólnej Uczelni  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”. O terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7.      PRZEWIDYWANE MIEJSCE ORAZ TERMIN ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR: 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6,

50-368 Wrocław;  90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

 

8.        INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I EKONOMICZNYM PODMIOTU LECZNICZEGO:

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu  są dostępne do wglądu w Biurze Dyrektora Generalnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, I piętro w budynku przy ul. Marcinkowskiego 2-6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym (71 784 10 04, dg@umw.edu.pl) terminu oraz złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego.

 

9.      KLAUZULA RODO:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu informuje, że: 

 

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a)      przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i powiadomienia Kandydatów o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w tym na potrzeby sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej, w trakcie których odbywają się rozmowy z Kandydatami, na podstawie elektronicznego zapisu ich przebiegu. Nagrania będą wykonywane po uzyskaniu zgody wszystkich członków Komisji oraz Kandydata i służyć będą wyłącznie do użytku wewnętrznego Administratora, jako materiał pomocniczy do sporządzenia pisemnych protokołów (nie będą wykorzystywane w inny sposób),

b)      archiwizacji dokumentacji konkursowej.

4)      Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz przepisami dot. archiwizacji,

b)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego, o której mowa w § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,  

c)      art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. zdrowia, o ile takie dane będą podane,

d)     art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda na utrwalenie rozmowy z Kandydatem w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej przy pomocy urządzenia rejestrującego dźwięk.

5)      Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

6)      Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.

7)      Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe wieczyście, zgodnie z obowiązującymi u Administratora przepisami dot. archiwizacji, z wyjątkiem elektronicznego zapisu przebiegu posiedzeń Komisji Konkursowej, które będą przechowywane do czasu sporządzenia pisemnych protokołów z posiedzeń Komisji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody. 

8)      W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach Kandydatom przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

9)      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Odmowa podania danych uniemożliwi Pani/Panu kandydowanie na stanowisko Dyrektora Szpitala.  

11)  Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.Wrocław, dnia ……………………. 2023 r.


OŚWIADCZENIEOświadczam, iż zapoznałem się z  klauzulą informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu o konkursie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych dot. zdrowia w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, w szczególności powołaną przez Uniwersytet Komisję Konkursową, w zakresie wskazanym w § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

Wyrażam / nie wyrażam zgody* na utrwalanie przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przebiegu rozmowy z Kandydatem, odbywającej się w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, na potrzeby wykonania protokołów posiedzeń. 

 
 

*Niepotrzebne skreślić
                                                                                                           ………………………………………..
                    (czytelny podpis Kandydata)

 

Powiadom znajomego