W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Ogłoszenie trzeciego przetargu publicznego na sprzedaż angiografu - nr inw. UMW/S/0018358/11

OGŁOSZENIE TRZECIEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO NA SPRZEDAŻ


ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010

nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11

1. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA TRZECIEGO PRZETARGU:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wyb. L. Pasteura 1
50-367 Wrocław


2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA TRZECIEGO PRZETARGU:
Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 18.06.2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Organizatora w sali konferencyjnej Uniwersytetu Medycznego ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 108.1, 50-368 Wrocław.


3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT TRZECIEGO PRZETARGU
Przedmiot trzeciego przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godz. 14.00 w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
UMW ul. Borowska 213 we Wrocławiu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym nr tel.: 71 784 10 52).

4. RODZAJ I TYP PRZEDMIOTU TRZECIEGO PRZETARGU
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ogłasza trzeci przetarg publiczny, dotyczący zbycia zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego UMW – ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11.

5. CENA WYWOŁAWCZA


71 500 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych brutto).

6. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA
1) Warunkiem przystąpienia do trzeciego przetargu publicznego jest wniesienie na rachunek bankowy Organizatora trzeciego przetargu (nr rachunku: 72 1090 2402 0000 0006 3000 0428) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 7 150 złotych (słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) do dnia 18.06.2024 roku do godz. 9:00.


2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.


3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.


4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał trzeci przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

7. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM TRZECIM PRZETARGU
Oferta pisemna złożona w toku trzeciego przetargu publicznego powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem trzeciego przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
z zapoznania się ze stanem tego składnika;
4) w przypadku przystąpienia do trzeciego przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy - informację o wpisie do CEIDG,
5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,
6) parafowany wzór umowy.
Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia.

8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dział Zarządzania Majątkiem
ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1 50-368 Wrocław


„Oferta przetargowa na zakup
ANGIOGRAFU RTG Z PANELEM CYFROWYM MARKI SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING
s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11"
Nie otwierać przed dniem 18.06.2024 r. godzina 10:00


Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godzinach 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 17.06.2024 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław parter pok. 0A 424.19.

ORGANIZATOROWI TRZECIEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA TEGO PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

9. INNE INFORMACJE
1) Przetarg prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. DZ.U. 2022, poz. 998).


2) Przystąpienie do trzeciego przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszej Oferty i w przypadku nabycia Angiografu RTG z panelem cyfrowym marki SIEMENS TYP ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11, na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy, związanych ze stanem technicznym zakupionego ww. Angiografu.


3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za Angiografu RTG z panelem cyfrowym marki SIEMENS typ ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11, objęty przedmiotem trzeciego przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.


4) Warunkiem przystąpienia do trzeciego przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.


5) Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.


6) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:


a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, wskazanych w formularzu ofertowym, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


7) Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty.


8) W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższa cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu trzeciego przetargu publicznego w formie aukcji ustnej między tymi Oferentami, której ceną wywoławcza będzie cena zaproponowana w ich ofertach.


9) W przypadku aukcji , o której mowa w pkt.10 ppkt. 8), komisja przetargowa zawiadamia Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji ustnej. Do sprzedaży majątku ruchomego w trybie aukcji ustnej przepisy przywołanego w pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów, tj. § 11,§12,§15ust.1,§ 16,§ 18,§19, § 23 i § 24 ,§ 34 i § 35 stosuje się odpowiednio.


10) Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego ruchomego przeznaczonego do sprzedaży zaproponowanej przez Oferentów w ich ofertach.


11) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% (jeden procent) ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.


12) Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji w trybie aukcji.


13) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

10. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1) Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.


2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić w całości cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora trzeciego przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.


3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje zgodnie z §4 Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


4) Sprzedawca zastrzega sobie własność Angiografu RTG z panelem cyfrowym marki SIEMENS typ ARTIS ZEE CEILING s/n: 146844, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy UMW/S/0018358/11, do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.


5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.


6) Kupujący zobowiązuje się do demontażu, odbioru i transportu na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem przepisów BHP, odnoszących się do personelu, jak i transportu.

Załączniki

Powiadom znajomego