W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż autoklawu asv

STATUS - ROZSTRZYGNIĘTE

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta spełniająca wymogi formalne podane w ogłoszeniu o przetargu z dnia 31.03.2021 r.  - Pewny Projekt Natalia Rakocz-Tetla, ul. Poleska 24/8 51-354 Wrocław

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM 
NA SPRZEDAŻ
AUTOKLAWU ASV (ROK PRODUKCJI 1980, NR FABRYCZNY: 643,  NR INWENTARZOWY: UMW/S/0001303/89)


    1. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU:


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wyb. L. Pasteura 1
50-367 Wrocław

    2.  MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:


Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 14.04.2021 roku o godz. 12:15 
w siedzibie Organizatora w Dziale Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Medycznego 
ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1, 50-368 Wrocław. 

    3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU


Przedmiot przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godz. 13.00 w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej ul. Borowska 211 we Wrocławiu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - 71 784 10 52).

    4. RODZAJ I TYP PRZEDMIOTU PRZETARGU 


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg publiczny, dotyczący zbycia zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego UMW – AUTOKLAWU ASV  (ROK PRODUKCJI 1980, NR FABRYCZNY: 643,  NR INWENTARZOWY: UMW/S/0001303/89). Przedmiot przetargu był eksploatowany od roku 1989. 

Parametry urządzenia:
Para wodna, temperatura dopuszczalna 141 st. C,
Ciśnienie dopuszczalne 2.80 bar
Terminy następnych badań:
Rewizja zewnętrzna: lipiec 2021 r.
Rewizja wewnętrzna: kwiecień 2027 r.
Próba ciśnieniowa: lipiec 2021 r.

    5. CENA WYWOŁAWCZA


2000 PLN brutto (słownie: dwa tysiące PLN brutto)


    6. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

    1) Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie na rachunek bankowy Organizatora przetargu (nr rachunku: 72 1090 2402 0000 0006 3000 0428) wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych) do dnia 14.04.2021 r. do godz. 11:30.
    2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
    3) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
    4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


    7. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM PRZETARGU


Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego zawiera:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;
2)oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;
4) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy - informację o wpisie do CEIDG,
5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,
6) parafowany wzór umowy.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia.


    8. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dział Zarządzania Majątkiem

ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1

50-368 Wrocław
„Oferta przetargowa na zakup AUTOKLAWU ASV (ROK PRODUKCJI 1980, NR FABRYCZNY: 643, NR INWENTARZOWY: UMW/S/0001303/89)”
Nie otwierać przed dniem 14.04.2021 r. godzina 12:15


Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godzinach 7:30 – 15:30 nie później jednak niż do dnia 14.04.2021 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław parter pok. 0A 424.1

    9. ORGANIZATOROWI PRZETARGU PUBLICZNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA TEGO PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.


    10. INNE INFORMACJE

1) Przetarg prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (DZ.U. 2019, poz. 2004).
2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszej Oferty i w przypadku nabycia autoklawu ASV  (rok produkcji 1980, nr fabryczny: 643,  nr inwentarzowy: UMW/S/0001303/89), na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy, związanych ze stanem technicznym zakupionego ww. urządzenia.
3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za autoklaw, objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.
5) Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
6) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych i dokumentów, wskazanych w formularzu ofertowym, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
7)    Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty.
8)   W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi Oferentami, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ich ofertach.
9)   W przypadku aukcji, o której mowa w pkt. 10 ppkt 8, komisja przetargowa zawiadamia Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
10) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty.    11. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1) Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. 
2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić w całości cenę nabycia w terminie 7 dni od daty zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu w całości ceny nabycia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie własność autoklawu ASV (rok produkcji 1980, nr fabryczny: 643,  nr inwentarzowy: UMW/S/0001303/89) do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
5) Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
6) Kupujący zobowiązuje się do odbioru przedmiotu sprzedaży i jego transportu na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem przepisów BHP, odnoszących się do personelu, jak i transportu.

Załączniki

zdjęcie nr 1 jpg, 2.7 MB
zdjęcie nr 2 jpg, 3.04 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane