W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym - sprzedaż aparatu do diagnostyki rentgenowskiej

STATUS - ROZSTRZYGNIĘTE
W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta spełniająca wymogi formalne podane w ogłoszeniu o przetargu z dnia 15.02.2021 r.  - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213.
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ
APARATU DO DIAGNOSTYKI RENTGENOWSKIEJ AXIOM ARISTOS FX PLUS (ROK PRODUKCJI 2007, NR SN: 1125,  NR INWENTARZOWY: UMW/S/0015688/10)

 

 1. NAZWA I SIEDZIBA ORGANIZATORA PRZETARGU:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

wyb. L. Pasteura 1

50-367 Wrocław


 1. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 02.03.2021 roku o godz. 12:15
w siedzibie Organizatora w Dziale Zarządzania Majątkiem Uniwersytetu Medycznego
ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1, 50-368 Wrocław.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiot przetargu można obejrzeć od poniedziałku do piątku od godziny 12.00 do godz. 16.00 w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii UMW  ul. Borowska 213 we Wrocławiu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - 71 784 10 52).


 1. RODZAJ I TYP PRZEDMIOTU PRZETARGU

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ogłasza drugi przetarg publiczny, dotyczący zbycia zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego UMW – aparatu do diagnostyki rentgenowskiej Axiom Aristos FX Plus (rok produkcji 2007, nr SN: 1125,  nr inwentarzowy: UMW/S/0015688/10). Przedmiot przetargu był eksploatowany od roku 2007.

Aparat kostno-płucny do radiografii cyfrowej z pojedynczym detektorem o wymiarach 43 cm x 43 cm, 9 milionów pikseli. Detektor, podobnie jak lampa, zawieszony jest na niezależnej kolumnie poruszanej silnikowo, może się obracać. Wzajemne położenie detektora i lampy określane jest w programach anatomicznych i realizowane automatycznie. Stół stacjonarny podparty z jednej strony o regulowanej wysokości, z pływającym blatem. Systemy synchronizacji wysokości lampy. Wyciągana bez użycia narzędzi kratka przeciw rozproszeniowa.

Dwuogniskowa lampa łączy w sobie doskonałe parametry cieplne oraz właściwości ognisk.

PARAMETRY

Cyfrowy: TAK

Sposób mocowania kolumny (sufitowy/podłogowy): SUFITOWY

Kolumna zintegrowana ze stołem kostnym (tak/nie): NIE

Lampa RTG (niskoobrotowa/wysokoobrotowa): WYSOKOOBROTOWA

Kolimator (manualny/automatyczny): AUTOMATYCZNY

Automatyczna synchronizacja wysokości lampy ze stołem(tak/nie): TAK

Automatyczna synchronizacja wysokości lampy ze stojakiem do płuc (tak/nie): TAK

Panel cyfrowy w stole DR (tak/nie): NIE

Aparat obecnie pracuje.

Zestaw jest w pełni sprawny.

Zestaw bardzo doinwestowany – był na umowie serwisowej w autoryzowanym serwisie Siemensa, który wymienił dużo części na nowe: szczegółowy opis w Paszporcie i w raportach serwisowych (do wglądu).

Sprawność aparatu potwierdzają testy specjalistyczne wykonane przez firmę SYNECTIC.

Zmierzone parametry pracy aparatu, a w szczególności lampy RTG i generatora są zgodne z wymogami.


 1. CENA WYWOŁAWCZA

89 000 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy PLN brutto)


 1. WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

 

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie na rachunek bankowy Organizatora przetargu (nr rachunku: 72 1090 2402 0000 0006 3000 0428) wadium
  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 8900 PLN (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych) do dnia 02.03.2021 r. do godz. 11:30.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA W PROWADZONYM PRZETARGU

Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego zawiera:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

4) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy - informację o wpisie do CEIDG,

5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

6) parafowany wzór umowy.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy, stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia.


 1. TERMIN, MIEJSCE I TRYB ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OKRES, W KTÓRYM OFERTA JEST WIĄŻĄCA

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dział Zarządzania Majątkiem

ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1

50-368 Wrocław


„Oferta przetargowa na zakup aparatu do diagnostyki rentgenowskiej Axiom Aristos FX Plus (rok produkcji 2007, nr SN: 1125,  nr inwentarzowy: UMW/S/0015688/10)”


Nie otwierać przed dniem 02.03.2021 r. godzina 12:15Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godzinach 7:30 – 15:30 nie później jednak niż do dnia 02.03.2021 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław parter pok. 0A 424.1


 1. ORGANIZATOROWI PRZETARGU PUBLICZNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA TEGO PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
 1. INNE INFORMACJE

1) Przetarg prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (DZ.U. 2019, poz. 2004).

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszej Oferty i w przypadku nabycia aparatu do diagnostyki rentgenowskiej Axiom Aristos FX Plus (rok produkcji 2007, nr SN: 1125, nr inwentarzowy: UMW/S/0015688/10), na który złożył ofertę, nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy, związanych ze stanem technicznym zakupionego ww. urządzenia.

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za aparat do diagnostyki rentgenowskiej Axiom Aristos FX Plus (rok produkcji 2007, nr SN: 1125, nr inwentarzowy: UMW/S/0015688/10), objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia.

5) Złożona oferta nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

6) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, wskazanych w formularzu ofertowym, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

7)    Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu oferty.

8)   W przypadku gdy co najmniej dwóch Oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi Oferentami, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ich ofertach.

9)   W przypadku aukcji, o której mowa w pkt. 10 ppkt 8, komisja przetargowa zawiadamia Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

10) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty.


 1. TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 • Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić w całości cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu w całości ceny nabycia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie własność aparatu do diagnostyki rentgenowskiej Axiom Aristos FX Plus (rok produkcji 2007, nr SN: 1125, nr inwentarzowy: UMW/S/0015688/10) do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 • Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.
 • Kupujący zobowiązuje się do dokonania demontażu przedmiotu sprzedaży oraz jego odbioru i transportu na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem przepisów BHP, odnoszących się do personelu, jak i transportu.

Załączniki

zdjęcie nr 1 jpg, 2.64 MB
zdjęcie nr 2 jpg, 2.65 MB
zdjęcie nr 3 jpg, 2.84 MB
zdjęcie nr 4 jpg, 2.43 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane