W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Nabór stypendysty/doktoranta do projektu OPUS 22

Komisja stypendialna podjęła decyzje o rekomendowaniu na stanowisko Doktorant-stypendysta Pani Patrycji Droździel.

 

Nazwa stanowiska:  Doktorant – stypendysta 

Wymagania:
1. Doktorant lub tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnych dyscyplin;
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej; 
4. Zainteresowanie pracą naukową,  umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole;
5. Podstawowa znajomość technik elektrofizjologicznych

Opis zadań:
Doktorant-stypendysta będzie realizował zadania badawcze przewidziane w ramach projektu OPUS „Molekularne determinanty specyficzności wejścia zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa”. Celem projektu jest zbadanie molekularnych mechanizmów różnorodności form plastyczności długotrwałej w synapsach hamujących hipokampa. W projekcie doktorant stosował będzie nowoczesne techniki biologii molekularnej oraz elektrofizjologii, takie jak: podwójne pomiary patch clamp w skrawkach mózgowych, pomiary prądu tonicznego, optogenetykę, zaawansowane obrazowanie konfokalne, barwienia histochemiczne i analizę danych. Doktorant będzie uczestniczył w pisaniu sprawozdań i publikacji oraz prezentował wyniki na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN:  OPUS 22 – NZ

Termin składania ofert:  24 listopada 2023, 15:00

Forma składania ofert:  e-mail

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 listopada 2023, 15:00

Warunki zatrudnienia:

Umowa stypendialna na okres 36 miesięcy (od 01.12.2023 do 30.11.2026 z ewentualną możliwością przedłużenia o 6 miesięcy).

Kwota stypendium od 3.800,00 brutto-brutto w pierwszym okresie zatrudnienia do  4.200,00 brutto-brutto w drugim okresie zatrudnienia (pod warunkiem pozytywnej oceny okresu wstępnego). 

W przypadku wykonywania przez Stypendystę zadań w okresie niepełnego miesiąca, kwota stypendium może zostać proporcjonalnie zmniejszona w stosunku do planowanej stawki miesięcznej. 

Dodatkowe informacje: 

Konkurs ma charakter otwarty, procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawana stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego centrum Nauki. 

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres jerzy.mozrzymas@umw.edu.pl :

1. CV z opisem wykształcenia,  staży,  stypendiów,  udziału w projektach badawczych,  listy ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych oraz innej działalności naukowej;

Dodatkowo prosimy o złożenie oświadczenia, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń z NCN nie przekracza 5.000,00 zł miesięcznie.

Wybór doktoranta/stypendysty:

Wyboru dokona Komisja stypendialna powołana przez kierownika realizującego projekt badawczy w składzie: dwóch wskazanych przez Kierownika pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe oraz Kierownik Projektu jako Przewodniczący.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko stypendysta-doktorant :

Zgodnie z art. 13 RODO, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu informuje, że: 

1. Administratorem podanych w niniejszej umowie danych osobowych Stypendysty jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium naukowego w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 22  , „Molekularne determinanty specyficzności wejścia zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa”.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowych i archiwizacyjnych na, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki na potrzeby kontroli prawidłowej realizacji projektu, a także inne podmioty i organy w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie w celach archiwizacyjnych – przez okres przewidziany przepisami prawa.  

 6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach, Stypendyście przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO). W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 

Powiadom znajomego