W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Nabór stypendysty/doktoranta do projektu OPUS 22

Doktorant/stypendysta projekt OPUS 22
Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta
Wymagania:
1.Doktorant lub tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnych dyscyplin;
2.Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
3.Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej;
4.Zainteresowanie pracą naukową, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole;
5.Podstawowa znajomość technik elektrofizjologicznych będzie dodatkowym atutem

Opis zadań:
Doktorant-stypendysta będzie realizował zadania badawcze przewidziane w ramach projektu OPUS „Molekularne determinanty specyficzności wejścia zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa”. Celem projektu jest zbadanie molekularnych mechanizmów różnorodności form plastyczności długotrwałej w synapsach hamujących hipokampa. W projekcie doktorant stosował będzie nowoczesne techniki biologii molekularnej oraz elektrofizjologii, takie jak: podwójne pomiary patch clamp w skrawkach mózgowych, pomiary prądu tonicznego, optogenetykę, zaawansowane obrazowanie konfokalne, barwienia histochemiczne i analizę danych. Doktorant będzie uczestniczył w pisaniu sprawozdań i publikacji oraz prezentował wyniki na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2023, 10:00

Forma składania ofert: email (jerzy.mozrzymas@umw.edu.pl)

Warunki zatrudnienia:
Umowa stypendialna na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy (od 01.10.2023 do 31.09.2026 z ewentualną możliwością przedłużenia o 6 miesięcy).
Kwota stypendium od 3.650,00 brutto-brutto w pierwszym okresie zatrudnienia do 4.350,00 brutto-brutto w drugim okresie zatrudnienia (pod warunkiem pozytywnej oceny okresu wstępnego)

Dodatkowe informacje:
Konkurs ma charakter otwarty, procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawana stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego centrum Nauki. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres jerzy.mozrzymas@umw.edu.pl
1. CV z opisem wykształcenia, staży, stypendiów, udziału w projektach badawczych, listy ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych oraz innej działalności naukowej;

Dodatkowo prosimy o złożenie oświadczenia, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń z NCN nie przekracza 5.000,00 zł miesięcznie.

Wybór doktoranta/stypendysty:
Wyboru dokona Komisja stypendialna powołana przez kierownika realizującego projekt badawczy w składzie: dwóch wskazanych przez Kierownika pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe oraz Kierownik Projektu jako Przewodniczący.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko stypendysta-doktorant :
Zgodnie z art. 13 RODO, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu informuje, że:
1. Administratorem podanych w niniejszej umowie danych osobowych Stypendysty jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium naukowego w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 22 , „Molekularne determinanty specyficzności wejścia zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa”. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowych i archiwizacyjnych na, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki na potrzeby kontroli prawidłowej realizacji projektu, a także inne podmioty i organy w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie w celach archiwizacyjnych – przez okres przewidziany przepisami prawa.
6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach, Stypendyście przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO). W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Konkurs nierozstrzygnięty ze względu na brak kandydatów. 

Powiadom znajomego