W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Nabór stypendysty do projektu OPUS 16

Nabór stypendysty do projektu OPUS 16

 

Nazwa stanowiska:  Doktorant – stypendysta 

Liczba stanowisk:
dwa

Wymagania:

1.Doktorant lub tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnych dyscyplin

2.Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

3.Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej 

4.Zainteresowanie pracą naukową,  umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole

5. Podstawowa znajomość technik elektrofizjologicznych


Opis zadań:

Doktorant-stypendysta będzie realizował zadania badawcze przewidziane w ramach projektu OPUS „Badanie mechanizmów plastyczności transmisji GABAergicznej w interneuronach i komórkach piramidowych hipokampa myszy”. Celem projektu jest zbadanie molekularnych mechanizmów plastyczności synaps hamujących na zdefiniowanych neuronach GABAergicznych hipokampa. W projekcie doktorant stosował będzie nowoczesne techniki biologii molekularnej oraz elektrofizjologii, takie jak: pomiary prądu tonicznego, pomiary patch clamp w hodowlach HEK293 oraz w skrawkach mózgowych, obrazowanie konfokalne, barwienia histochemiczne i analizę danych. Doktorant będzie uczestniczył w pisaniu sprawozdań i publikacji oraz prezentował wyniki na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN:  
OPUS 16 – NZ

Termin składania ofert:  
28 września 2022, 11:00

Forma składania ofert:
 e-mail

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
29 września 2022, 12:00

Warunki zatrudnienia:
Umowa stypendialna na okres 10 miesięcy. Kwota stypendium 1000-1500 PLN brutto-brutto w zależności od doświadczenia doktoranta

Dodatkowe informacje: 

Konkurs ma charakter otwarty, procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawana stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego centrum Nauki. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres jerzy.mozrzymas@umw.edu.pl 

1.      CV z opisem wykształcenia,  staży,  stypendiów,  udziału w projektach badawczych,  listy ewentualnych publikacji i wystąpień konferencyjnych oraz innej działalności naukowej;

Dodatkowo prosimy o złożenie oświadczenia, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń z NCN nie przekracza 5.000,00 zł miesięcznie.

Wybór doktoranta/stypendysty:

Wyboru dokona Komisja stypendialna powołana przez kierownika realizującego projekt badawczy w składzie: dwóch wskazanych przez Kierownika pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe oraz Kierownik Projektu jako Przewodniczący.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniono dwóch kandydatów: mgr Marcin Wyroślak i mgr Karol Kłopotowski.

Konkurs częściowo nieroztrzygnięty z powodu rezygnacji jednego kandydata. 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko stypendysta-doktorant :

Zgodnie z art. 13 RODO, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu informuje, że:  

1. Administratorem podanych w niniejszej umowie danych osobowych Stypendysty jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium naukowego w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki OPUS 16, „Molekularne determinanty specyficzności wejścia zjawisk plastycznych w synapsach GABAergicznych hipokampa”.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowych i archiwizacyjnych na, podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki na potrzeby kontroli prawidłowej realizacji projektu, a także inne podmioty i organy w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie w celach archiwizacyjnych – przez okres przewidziany przepisami prawa.  

 6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach, Stypendyście przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO). W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie stypendium. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Powiadom znajomego