W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

Nabór stypendysty do projektu OPUS 16

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Nazwa stanowiska: Student stypendysta


Wymagania:
·         Status studenta w momencie wypłaty stypendium
·         Student biologii, biotechnologii, nauk medycznych lub w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych,
·         Dobra znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2). Praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu danych naukowych w języku angielskim będzie dodatkowym atutem;
·         Praktyka w podstawowych technikach biologii molekularnej (np. PCR, praca z RNA, DNA i białkami, western blot, immunohistochemia, immunofluorescencja);
·         Praktyka w hodowlach komórkowych in vitro oraz znajomość podstaw bioinformatyki będą dodatkowymi atutami.

Opis projektu:

Tytuł projektu:  Określenie epigenetycznych mechanizmów modulacji wybranych genów z rodziny SOX oraz ich transkryptów jako potencjalnych markerów diagnostycznych i predykcyjnych w niedrobnokomórkowych rakach płuc NSCLC.

Zapotrzebowanie na leki przeciwnowotworowe jest wciąż ogromne, a terapeutyki obecnie stosowane w terapii antynowotworowej, obok pożądanego skutku terapeutycznego, wywołują szereg poważnych skutków ubocznych, drastycznie obniżając standard życia chorego. Natomiast najnowsze terapie wykorzystujące przeciwciała monoklonalne są niezwykle kosztowne, dlatego wciąż poszukuje się nowych leków, równie skutecznych, ale charakteryzujących się niską toksycznością oraz nie wywołujących efektów ubocznych.

Cząsteczki miRNA, wg licznych badań eksperymentalnych, charakteryzuje bardzo niska, jeśli nie zerowa cytotoksyczność w stosunku do zdrowych komórek i narządów pacjenta. Zmienne poziomy interesujących nas cząsteczek miRNA mogą być wykrywane we krwi pacjenta, co dodatkowo zwiększa dostępność oraz powszechność zastosowania ich w diagnostyce raka płuc. Dostarczają one wiadomości nie tylko o typie, ale również o stadium rozwoju nowotworu.

Wnikliwe przebadanie poziomu ekspresji mRNA SOX7, SOX17, SOX18 i SOX30 oraz cząsteczek miR-7a i miR-24-3p, a także profilu metylacji promotora genu SOX18 i SOX30 może pomóc w przyszłej diagnostyce gruczolakoraka oraz płaskonabłonkowego raka płuc, a nawet stanowić kluczowy aspekt w terapii antynowotworowej.

Opis zadań:
·         Pozyskanie materiału do badań molekularnych metodą mikrodysekcji laserowej  wraz z koordynacją eksperymentów prowadzonych na tym materiale
·         Współuczestniczenie w tworzeniu publikacji naukowej. 

Typ konkursu NCN: OPUS 16
Termin składania ofert: 16.09.2022
Forma składania ofert: Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu prof. Piotra Dzięgiela e-mail: piotr.dziegiel@umw.edu.pl w tytule wiadomości: rekrutracja_doktorant_imię_nazwisko. Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać w jednym pliku w pdf.

Wymagane dokumenty:
·         CV w języku angielskim
·         Lista publikacji
·         Dane kontaktowe opiekuna pracy magisterskiej

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie: Stypendium w ramach projektu OPUS 16 w miesięcznej wysokości: 2666,66 zł brutto brutto w okresie od 01.10.2022 do 30.06.2023 r. Rodzaj umowy: umowa stypendialna
Źródło finansowania: UMO-2018/31/B/NZ5/02238 ( nr wewnętrzny OPUS.A350.19.002).
Złożenie oświadczenia, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń z NCN nie przekracza 4500 zł miesięcznie. 

Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
a)      jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
b)      jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dodatkowe informacje:
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.09.2022
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji. 

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

List motywacyjny nie jest wymagany, można krótko uzasadnić swoją aplikacje w treści e-maila po angielsku. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu na stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu informuje, że 
1.         Administratorem danych osobowych kandydatów w konkursie jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, reprezentowany przez Rektora.
2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl
3.         Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe NCN w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki OPUS-16 „Określenie epigenetycznych mechanizmów modulacji wybranych genów z rodziny SOX oraz ich transkryptów jako potencjalnych markerów diagnostycznych i predykcyjnych w niedrobnokomórkowych rakach płuc NSCLC”, a w przypadku wyboru stypendysty w związku z zawarciem umowy stypendialnej.
4.         Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e i b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Administrator przetwarza dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, w szczególności dot. rachunkowych i archiwizacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5.         Odbiorcami danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki na potrzeby kontroli prawidłowej realizację projektu, a także inne podmioty i organy w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT.
6.         Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu, zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie w celach archiwizacyjnych – przez okres przewidziany przepisami prawa.  
7.         W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO). W przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o wypłatę stypendium. 
9.         Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Powiadom znajomego