W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu DAINA 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Typ konkursu NCN: DAINA 2 – NZ

Tytuł projektu: „Manipulacja oporności lekowej w komórkach nowotworowych poprzez nanosekundowe, asymetryczne sekwencje impulsów”

Nazwa stanowiska: DOKTORANT/STUDENT - STYPENDYSTA
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
• student ostatnich lat studiów (medycyna, biologia, biofizyka, farmacja, biotechnologia)
• doświadczenie w eksperymentach in vitro (hodowle komórkowe, testy żywotności);
• umiejętność pracy zespołowej
• dobra znajomość języka angielskiego (projekt we współpracy narodowej wymaga biegłej komunikacji w j. angielskim)

Opis zadań:
Zadania 1 i 3 w projekcie:
- Wykrywanie odwracalnych i nieodwracalnych progów przepuszczalności w zakresie 1 µs - 100 µs (+ESOPE) przy użyciu znaczników fluorescencyjnych. Ocena wrażliwości błon na EP w zależności od typu komórek w odniesieniu do prawidłowych. 
- Badanie dostarczania leków przy użyciu konwencjonalnej metody PEF oraz ocena żywotności komórek i markerów stresu oksydacyjnego przy użyciu impulsów jednobiegunowych i impulsów asymetrycznych. Badanie wieloparametryczne z użyciem bleomycyny, doksorubicyny lub cisplatyny i wapnia.
W ramach powyższych zadań nadzór nad hodowlą linii ludzkich i mysich używanych w projekcie.

Warunki współpracy: 
• umowa stypendialna na okres 12 miesięcy 
• stypendium przewidziane w projekcie wynosi 2 000,00 zł. miesięcznie brutto brutto przez cały okres trwania umowy stypendialnej (wynagrodzenie łączne: 24 000,00 zł brutto brutto)
• Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2021

Termin składania ofert:  do 12 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje:
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UMW. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
Wyniki konkursu (należy rozumieć: imię i nazwisko stypendysty) zostaną podane do publicznej wiadomości.

Forma składania ofert: 
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu Julita Kulbacka e-mail: julita.kulbacka@umed.wroc.pl w tytule wiadomości: rekrturacja_doktorant_imię_nazwisko”. 
Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać w jednym pliku pdf.

Miejsce realizacji zadań: Uniwersytet Medyczny im. Piatów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny (w tym dane kontaktowe).
• Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
• Mile widziany list rekomendacyjny od promotora lub opiekuna bezpośrednio współpracującego z kandydatem.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie w CV następujących oświadczeń i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczeń nie będą rozpatrywane.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zamieszczoną w treści tego ogłoszenia

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

W drodze konkursowej wyłoniony został kandydat: Wojciech Szlasa

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych osobowych - RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z ofertą pracy na stanowisku stypendysta w Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej I Komórkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda,
 2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane.

5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe, jeżeli udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Panią/Pana wycofana.

7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane