W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu Mozart

PL: 

Nazwa jednostki:  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku , Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nazwa stanowiska: Student stypendysta/doktorant 

Streszczenie projektu:
Kokryształy farmaceutyczne są obiecującymi materiałami złożonymi z dwóch lub więcej cząsteczek, z których co najmniej jedną stanowi lek. Kokryształy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ umożliwiają modyfikację ważnych właściwości farmaceutycznych materiałów, tj. stabilności, ściśliwości, smaku lub rozpuszczalności, co z kolei może poprawić wchłanianie leku w organizmie.

Współcześnie poszukiwanie i synteza kokryształów w znacznej mierze opiera się na metodzie „prób i błędów” z wykorzystaniem kilku opisanych technik eksperymentalnych. Wcześniejsze badania miały na celu poszukiwanie nowych kokryształów i niewielką uwagę poświęcały możliwości występowania polimorfizmu w kokryształach tj. układów o takim samym składzie lecz różnym, przestrzennym rozmieszczeniu cząsteczek w krysztale. Polimorfy kokryształów farmaceutycznych mogą w znacznym stopniu wpływać na właściwości i skuteczność postaci leku. Pomimo intensywnych wysiłków w dziedzinie chemii ciała stałego nie są znane metody przewidywania tworzenia się kokryształów ani ich właściwości fizykochemicznych.

Proponowany projekt ma na celu opracowanie powtarzalnych metod tworzenia kokryształów, zrozumienia różnych układów upakowania cząsteczek w otrzymanych materiałach oraz względnej stabilności otrzymanych form. Leki oraz koformery o różnej strukturze i właściwościach zostały wybrane jako układy modelowe, w celu określenia ich zdolności do tworzenia kokryształów o różnych układach cząsteczek w ciele stałym (polimorfów) z zastosowaniem innowacyjnych metod eksperymentalnych i obliczeniowych. W oparciu o otrzymane wyniki opracowane zostaną wytyczne określające metody kontrolowanego poszukiwania kokryształów i ich odmian polimorficznych. Otrzymane materiały zostaną dokładnie scharakteryzowane za pomocą zaawansowanych technik analitycznych w celu zrozumienia korelacji pomiędzy strukturą molekularna otrzymanych form a ich właściwościami farmaceutycznymi (rozpuszczalność, sorpcja wody i ściśliwość).

Powyższy projekt łączy specjalistyczną wiedzę i infrastrukturę badawczą grup „Preformulacji i Polimorfizmu” w Innsbrucku (PI Braun) oraz „Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku” we Wrocławiu (PI Nartowski), umożliwiając poszerzenie wiedzy dotyczącej szerokiej gamy jedno- i wieloskładnikowych form stałych. Unikalna pozycja obydwu zespołów ułatwia, w ramach jednego projektu, kompleksowe zrozumienie procesów powstawania kokryształów zarówno w teorii, jak i poprzez zastosowanie eksperymentalnych metody syntetycznych, a także określenie właściwości otrzymanych kokryształów. Rezultaty projektu pozwolą na poprawę zrozumienia procesów powstawania kokryształów oraz rozpowszechnienia i przyczyn występowanie polimorfizmu w kokryształach, wykraczając poza zainteresowania wyłącznie akademickie. Zdobytą wiedzę na temat kokryształów farmaceutycznych można bezpośrednio przenieść na inne ważne materiały, takie jak agrochemikalia, barwniki, kosmetyki, materiały wybuchowe itp.

Wymagania: 
- tytuł magistra (lub po obronie pracy dyplomowej) kierunku farmacja, chemia, chemia materiałów, fizyka ciała stałego

- osoby które nie mają statusu studenta ani doktoranta zobowiązane są do jednoczesnego aplikowania do szkoły doktorskiej UMW (w porozumieniu z kierownikiem projektu)

- status studenta na kierunku farmacja (dotyczy wyłącznie studentów odbywających 6-scio miesięczną praktykę w aptece po obronie pracy magisterskiej)

- doświadczenie w pracy w laboratoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów preformulacyjnych i technologii postaci leku (tj. mechanochemia, inżyniera kryształów, suszenie rozpyłowe, liofilizacja, ekstruzja topliwa, badanie dostępności farmaceutycznej) 

- znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Opis zadań:
Poszukiwana jest osoba do realizacji dwustronnego projektu MOZART. Osoba zatrudniona realizowała będzie zadania badawcze określone we wniosku grantowym MOZART 

 UMO-2020/01/Y/ST4/00101. Praca w ramach projektu będzie polegała głównie na: 

- otrzymywaniu kokryształów metodami klasycznymi (np. krystalizacja z rozpuszczalników) 

- opracowaniu nowych metod otrzymywania kokryształów i ich odmian polimorficznych (np. ekstruzja topliwa, suszenie rozpyłowe, liofilizacja),

- skryning polimorficzny,

- analizie danych eksperymentalnych,

- opracowaniu wyników eksperymentów w postaci raportów,

- uczestnictwo i prezentacja wyników prac eksperymentalnych na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych,

- przygotowaniu kompletnych materiałów do publikacji naukowych.

Kandydaci dwa razy do roku (w zależności od wyników prac eksperymentalnych) będą uczestniczyć w wizytach naukowych w laboratorium partnerskim Uniwersytetu w Innsbrucku. Możliwe są także wizyty naukowe w innych jednostkach w Polsce i za granicą w zależności od potrzeb projektowych.

Typ konkursu NCN: Konkurs dwustronny MOZART. Tytuł projektu: Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię. 

Forma składania ofert:
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu z ramienia UMed dr hab. Karol Nartowski (karol.nartowski@umed.wroc.pl) w tytule wiadomości: MOZART. Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać w jednym pliku w pdf.

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie na okres 35 miesięcy w wysokości 3750 – 4282,12 zł brutto brutto/ miesiąc w zależności od doświadczenia aplikanta.

Rodzaj umowy: umowa stypendialna

Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 01.10. 2020

Miejsce pracy: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Dodatkowe informacje:
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN i UMW. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 1 etapu rekrutacji oraz terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie. 

Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Dyplom ukończenia studiów magisterskich (w przypadku osób, które ukończyły studia)
Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób, które mogą poświadczyć doświadczenie kandydata

Uwaga: Prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczenia nie będą rozpatrywane (będą usuwane niezwłocznie po wpłynięciu).

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktorant – stypendysta. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
w procesie rekrutacji na stanowisko doktorant - stypendysta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych osobowych - RODO) informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z ofertą pracy na stanowisku doktorant – stypendysta.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda,

2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane.
Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe, jeżeli udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Panią/Pana wycofana.
W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Adres przesyłania zgłoszeń: karol.nartowski@umed.wroc.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.09.2020

Konkurs zostanie rozstrzygnięty: do 30.09.2020

Wyniki konkursu (należy rozumieć: imię i nazwisko stypendysty) zostaną podane do publicznej wiadomości.

W drodze konkursowej wyłoniona została kandydatka: Aleksandra Dyba 


ENG:

Department:  Department of drug forms technology, Wroclaw Medical University 

Position: Scholarship student / PhD student

Abstract:
Pharmaceutical cocrystals are promising materials composed of two or more different molecules with at least one drug molecule in the structure. Cocrystals are of increasing interest as they enable to modify important pharmaceutical properties of the materials, i.e. stability, compressibility, taste or solubility which can in turn improve drug absorption in the human body. These modifications are attractive from both academic and industrial perspective in designing novel, improved drugs as they do not comprise the therapeutic benefit of the medicines.

Up to date several experimental methods have been developed to synthesise cocrystals with little consistency in the application of the proposed experimental protocols. The published research describes experimental pathways of finding new cocrystals with very little attention on understanding the different ways of arranging molecules (building blocks) in the solids (cocrystal polymorphs). These on the other hand significantly affect the targeted properties of the final material. Furthermore, the ‘trial and error’ approach is used in the majority of the studies as there is a substantial knowledge gap in our ability to predict if two selected molecules will form a cocrystal and specially to predict the properties of a final product.

The proposed project aims at developing predictable ways for cocrystal formation along with an understanding of different packing arrangements of molecules in the formulated solid and the relative stability of the obtained forms. In order to achieve this, a set of eight model drug molecules and eight coformers of different structure and properties was selected to evaluate their propensity to form cocrystals with different arrangements of molecules in the solid. By applying a vast diversity of experimental and theoretical methods we will search for new cocrystals and their modifications in order to develop a guideline for predictable screening of cocrystals and cocrystals polymorphs. The obtained materials will be thoroughly characterised with advanced analytical techniques in order to understand the correlation between structural features and pharmaceutical applicability (dissolution, water sorption and compressibility).

The proposed project combines the expertise and research infrastructure of the “Preformulation and Polymorphism” group in Innsbruck (PI Braun) and the “Drug Forms Technology Department” in Wrocław (PI Nartowski), enabling a successful advancement for a broad range of single- and multicomponent solid forms. The unique position of both collaborators facilitates in a single project to investigate all aspects of cocrystal formation from theory through a variety of experimental synthetic methods to the determination of cocrystal properties. The outcome of this project will be beyond academic interest and will improve the general understanding of cocrystal formation and the prevalence and reason for cocrystal polymorphism. The developed concepts are transferrable to other materials (agrochemicals, fine chemicals, dyes, cosmetics, energy storage materials, etc.).

Requirements:

- engineer / bachelor / master degree (or after defending the master thesis) in pharmacy, chemistry, material chemistry, solid state physics

- aplicants who do not have the status of a student or doctoral student are required to apply to the Wroclaw Medical University doctoral school of the at the same time

- student status in the field of pharmacy (applies only to students completing a 6-month internship in a pharmacy after defending their thesis)

- experience in laboratory work, with particular emphasis on pre-formulation processes and drug form technology (i.e. mechanochemistry, crystal engineer, spray drying, freeze drying, hot melt extrusion, dissolution testing)

- English language proficiency at B1 level

Description of tasks:
A successful candidate will join the bilateral MOZART project. The employed person will carry out the research tasks specified in the MOZART grant application UMO-2020/01 / Y / ST4 / 00101. The main tasks include:

- co-crystals synthesis using classical methods (e.g. crystallization from solvents)

- development of new methods of synthesis of cocrystals and their polymorphs (e.g. fusible extrusion, spray drying, freeze drying),

- polymorphic screening,

- analysis of experimental data,

- developing the results of experiments in the form of reports,

- participation and presentation of the results of experimental work at national and international scientific conferences,

- preparation of complete materials for scientific publications.

Candidates will participate in research visits to the partner laboratory of the University of Innsbruck twice a year (depending on the results of the experimental work). Scientific visits to other laboratories in Poland and abroad are also possible within the project timeline, depending on project requirements.

NCN call for proposals type: MOZART bilateral call. Project title: Polymorphism in cocrystals by experiment and theory.

Application:
Please send your application to the PI dr hab. Karol Nartowski (karol.nartowski@umed.wroc.pl) with email titled: MOZART. Please send your application documents in one pdf file.

The conditions of employment:
Remuneration for a period of 35 months in the amount of PLN 3750 - PLN 4282.12 gross / month depending on the experience of the applicant

Type of contract: scholarship agreement

Preferred date of commencement of work: 1.10. 2020

Place of work: Wroclaw Medical University, Chair and Department of Drug Form Technology

Additional information:
The competition is open to the public. The recruitment procedure will be carried out in accordance with the regulations of the NCN and the UMW. The interviews will take place after the application deadline is closed. Selected candidates will be informed about the results of the 1st stage of recruitment and the date of the interviews.

There is no appeal against the decision of the scholarship committee.

Required documents:

CV
Letter of motivation
Graduate Diploma (for graduates)
Contact details of at least two referees

Note: Please include in your CV a declaration of consent to the processing of personal data with the following content and at the same time inform that offers without the above mentioned declaration will not be considered (they will be deleted immediately upon receipt).

"I agree to the processing of my personal data by Wroclaw Medical University in order to carry out the recruitment process for the position of doctoral student - scholarship holder. The above consent includes all the personal data included in my CV, cover letter, as well as those made available in the course of the interview and in connection with the recruitment and checking tests conducted against my person".

INFORMATION CLAUSE CONCERNING PROCESSING OF PERSONAL DATA OF THE CANDIDATES APPLYING FOR EMPLOYMENT/SCHOLARSHIP AT WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY

Pursuant to Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016  (general data protection regulation – GDPR) we inform:

1.    The Controller of your data is Wroclaw Medical University, with its registered office in Wrocław 50-367, at Wybrzeże Pasteura 1, hereinafter referred to as the "Controller", represented by the Rector; 

2.    The Controller has appointed a Data Protection Officer whom you can contact at the following email address: iod@umed.wroc.pl in relation to all issues associated with the processing of personal data;

3.    Your personal data will be processed for conveying the recruitment process for the purpose of employment;

4.    The legal basis for the processing of your personal data is: 

1) Art. 6 sec. 1 point (a) GDPR, i.e. Your consent to carry out the recruitment process,

2) Art. 9 sec. 2 point (a) GDPR, i.e. Your consent with regard to special categories of personal data, if such data are provided;

5.    The Controller does not make your personal data available to any recipients, except for cases where such obligation results from generally applicable law;

6.    The Controller will store your personal data for the period necessary for processing purposes, i.e. 3 months from the date of submission of the application. The personal data processed based on your consent will be deleted before this term, in case your consent is withdrawn; 

7.    In the cases, in accordance with the principles and under the procedure specified in the binding regulations, you have the right to: access the data and rectify them (Art. 15 and 16 GDPR), erase data (Art. 17 GDPR), limit the processing (Art. 18 GDPR), object to the processing (Art. 21 GDPR), transfer data (Art. 20 GDPR) and withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of the data processing which was carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal thereof)

8.    You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority - the President of the Personal Data Protection Office - if it is suspected that the processing of personal data by the Controller infringes the provisions of law;

9.    The provision of your personal data is not obligatory, nevertheless it is indispensable in order to realise the purposes for which the data was collected. Failure to provide the data will result in refusal to be qualified for the recruitment process. 

10.  Your personal data are not subject to automated individual decision-making, including profiling, referred to in Art. 4 sec. 4) GDPR, which is a form of automated processing of personal data consisting in using personal data to evaluate certain personal aspects of an individual.

Address for sending applications: karol.nartowski@umed.wroc.pl

Deadline for submitting applications: September 25, 2020

The competition will be resolved: by 30/09/2020

As a result of the competition was selected: Aleksandra Dyba 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane