W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu Sonata 15

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra
Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Wrocław
Nazwa stanowiska: student-stypendysta (do projektu Sonata - 15)

Wymagania od kandydata:
 dyplom licencjata biologii, biotechnologii, nauk medycznych lub w pokrewnej
dziedzinie nauk przyrodniczych, uzyskany do 30 września 2019,
 posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu hodowli celulozy i jej
oczyszczania oraz hodowli komórek bakteryjnych,
 posiada doświadczenie w pracy w warunkach aseptycznych hodowli in vitro, w tym
sporządzaniu podłoży hodowlanych i pasażowaniu materiału biologicznego,
 posiada udokumentowane doświadczenie w pracach doświadczalnych w ramach co
najmniej jednego projektu badawczego,
 posiada udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej
B2 (ESOKJ).
Opis zadań:
 Określenie warunków roślinnych hodowli in vitro. Sporządzanie podłoży
hodowlanych w tym celulozy przeznaczonych do wzrostu komórek roślinnych
i bakteryjnych.
 Określenie wpływu czynników egzogennych na wzrost i rozwój roślinnych kultur in
vitro i wytwarzanie przez nie metabolitów wtórnych
 Przygotowywanie materiału roślinnego do analiz fitochemicznych.
 Sporządzanie ekstraktów roślinnych z pozyskanego z kultur in vitro surowca
 Opracowanie wyników i udział w przygotowywaniu publikacji w czasopiśmie
naukowym

Typ konkursu NCN: Sonata 15 – NZ
Termin składania ofert: 03.10.2020 , 23:59
Forma składania ofert: e-mail

Warunki współpracy:
Wynagrodzenie: Stypendium w ramach projektu Sonata 15 w miesięcznej wysokości:
1500 zł brutto brutto w okresie od 01.11.2020 – 30.06.2021 na podstawie umowy
stypendialnej, źródło finansowania – umowa nr UMO-2019/35/D/NZ7/00266 z NCN.
Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która jest studentem studiów
drugiego stopnia realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.

Dodatkowe informacje:
 Całą dokumentację należy składać drogą e-mailową na adres:
sylwia.zielinska@umed.wroc.pl
 Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 22.07.2020
 Planowany czas trwania projektu: do 36 miesięcy

Warunki oceny kandydatów (w skali punktowej) biorące pod uwagę w trakcie
rekrutacji do projektu:
a) dorobek naukowy kandydata w tym publikacje w renomowanych
wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):
4 pkt – wyróżniający
3 pkt – bardzo dobry
2 pkt – dobry
1 pkt – słaby
0 pkt – brak dorobku naukowego
b) osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz
doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe,
udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):
4 pkt wybitne (m.in. stypendia, staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe
nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach
naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
3 pkt znaczące (stypendia, staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych,
wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub
ogólnokrajowe, udział
w projektach krajowych lub zagranicznych);
2 pkt umiarkowane (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział
w projektach uczelnianych);
1 pkt słabe osiągnięcia;
0 pkt brak osiągnięć
c) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny
końcowej)
3 pkt – bardzo dobre
2 pkt – dobre
1 pkt – słabe
0 pkt – brak kompetencji
Na podstawie powyższego komisja opracuje ranking kandydatów i upubliczni dane kandydata
(imię i nazwisko) z najwyższą liczbą punktów.
Uwaga: Prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych o poniższej treści i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczenia
nie będą rozpatrywane (będą usuwane niezwłocznie po wpłynięciu).
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
doktorant – stypendysta. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w
przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy
kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów
kwalifikacyjnych i sprawdzających.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji na stanowisko doktorant – stypendysta
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych osobowych - RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367
Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@umed.wroc.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego związanego z ofertą pracy na stanowisku doktorant – stypendysta w
Katedrze Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda,
2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych
kategorii, o ile dane takie będą podane.
5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z
wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny
do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak
nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem
tego terminu Administrator usunie dane osobowe, jeżeli udzielona zgoda na
przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Panią/Pana wycofana.
7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach
przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia
przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21
RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są
przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej.

W drodze konkursowej wyłoniony został kandydat: Jakub Rzeszótko 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane