W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel.: +48 (71) 784 10 01

 email: rektor@umw.edu.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umw.edu.pl

 

Zamówienia publiczne:

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

https://www.umw.edu.pl/zamowienia-publiczne

Nabór stypendysty do projektu Preludium bis

Oferta pracy – Doktorant-stypendysta
 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Patomorfologii, Wrocław
Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta (do projektu Preludium bis 1)

Wymagania od kandydata:

 • posiadanie stopnia naukowego magistra w dziedzinie nauk biologicznych lub technicznych
 • posiada udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek ssaczych i zna podstawowe techniki biologii molekularnej
 • jest współautorem w minimum 3 publikacjach z listy ministerialnej A
 • spełni warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w tym złoży niezbędne dokumenty do przyjęcia do Szkoły doktorskiej po uzyskaniu informacji o wyniku konkursu.

  Uwaga!!! – Zgodnie z wymogami Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowych) do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. 

  Opis zadań:
 • Określenie warunków terapii in vitro oraz porównanie aktywności działania koniugatu glukozy ZnPc z fotouczulaczem niepołączonym z glukozą
 • Określenie poziomu wychwytu koniugatu glukozy ZnPc przez komórki oraz jego wpływu na poziom cytokin i chemokin wydzielanych przez łuszczycowy model komórkowy
 • Przeprowadzenie eksperymentu in vivo na podstawie wyników in vitro: wywołanie reakcji autoimmunologicznej, terapia eksperymentalna, analiza wskaźnika PASI
 • Przeprowadzenie badań histopatologicznych i immunohistochemicznych oraz analiza krwi i tkanek myszy pod kątem poziomu cytokin zapalnych w surowicy po leczeniu oraz ekspresji markerów hiperproliferacji i różnicowania
 • Opracowanie i publikacja wyników w czasopiśmie naukowym

  Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – NZ
  Termin składania ofert: 21.07.2020 , 23:59
  Termin rozmowy kwalifikacyjnej planowany jest w okresie: 22.07.2020 - 24.07.2020
  Forma składania ofert: e-mail

  Warunki współpracy:
 • Wynagrodzenie: Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości: 5 tys. zł brutto-brutto do przeprowadzenia oceny śródokresowej; 6 tys. zł brutto brutto po przeprowadzeniu oceny śródokresowej
 • Kandydat będzie studentem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (o ile spełni warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej) i będzie zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach Szkoły oraz do realizacji dydaktyki w wymiarze określonym przez statut Szkoły.
 • Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego w ośrodku wybranym przez kierownika projektu 

  Dodatkowe informacje:
 • Dokumentację (CV z opisem dorobku naukowego i danymi do kontaktu oraz oświadczenie o nie posiadaniu stopnia naukowego doktora oraz nie byciu uczestnikiem szkoły doktorskiej, a także oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków określonych w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej) należy składać drogą e-mailową (dokumentację podpisaną w oryginale należy przekazać w dniu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) na adres: piotr.ziolkowski@umed.wroc.pl.
 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2020
 • Planowany czas trwania projektu: do 48 miesięcyWarunki oceny kandydatów (w skali punktowej) biorące pod uwagę w trakcie rekrutacji do projektu:

a) Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej)

3 pkt – bardzo dobre
2 pkt – dobre
1 pkt – słabe
0 pkt – brak kompetencji

b) Dotychczasowy dorobek naukowy kandydata

4 pkt – wyróżniający
3 pkt – bardzo dobry
2 pkt – dobry
1 pkt – słaby
0 pkt – brak dorobku naukowego

Na podstawie powyższego komisja opracuje ranking kandydatów i upubliczni dane kandydata (imię i nazwisko) z najwyższą liczbą punktów.

Uwaga: Prosimy o dopisanie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o poniższej treści i jednocześnie informujemy, iż oferty bez w/w oświadczenia nie będą rozpatrywane (będą usuwane niezwłocznie po wpłynięciu).

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktorant – stypendysta. Powyższa zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie CV, liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.”

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
w procesie rekrutacji na stanowisko doktorant - stypendysta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronnie danych osobowych - RODO) informujemy, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego związanego z ofertą pracy na stanowisku doktorant – stypendysta w Katedrze Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

  1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda,

  2) art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda w zakresie danych szczególnych kategorii, o ile dane takie będą podane.
 5. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia aplikacji. Przed upływem tego terminu Administrator usunie dane osobowe, jeżeli udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie przez Panią/Pana wycofana.
 7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 9.  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

W drodze konkursowej wyłoniony został kandydat: mgr Sebastian Makuch

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane